درخواست برگزاری دوره ویژه ارگانها/ مراکز آموزشی

 مراکز آموزشی، ادارات، سازمانها، بانک ها، مدارس، شرکت های خصوصی و ... که قصد دارند جهت ارتقاء توانایی های فردی مجموعه خود، آموزش خوشنویسی را به صورت حضوری یا غیر حضوری برای عوامل خود برگزار کنند می توانند درخواست خود را ازاین طریق ثبت نمایند.
خودکار آبی شرایط را بررسی نموده و در کمترین زمان ممکن نتیجه را به شما اعلام خواهد کرد