ارسال تکالیف هنرجویان

هنرجویان عزیزی که امکان عضویت در گروه پشتیبانی پیام رسان واتساپ را ندارند، می توانند از این طریق تکالیف و تمرین های مربوط به آموزش های خود را جهت بررسی و رفع اشکال ارسال نمایند.