نتایج آزمون هنرجویان

نتایج آزمون اعلام شده خوشنویسی با خودکار

خط فارسی(نستعلیق و شکسته نستعلیق) و لاتین(خط پیوسته به سبک کاپرپلیت)

هنرجویان دوره های آنلاین و آفلاین خودکار آبی:

تیر ماه 1400

نتایج آزمون مرحله اول گروه Cنتایج آزمون مرحله دوم مقطع دبستان

نتایج آزمون مرحله دوم بزرگسال صفحه 1نتایج آزمون مرحله دوم بزرگسال صفحه 2

نتایج آزمون مرحله سوم  بزرگسال